Vadyba

„Svečių namai“ organizacijos personalo valdymo politikos įvertinimas

Tipas- Savarankiškas darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

5.00 LTL

1. Kavinė - viešbutis „Svečių namai“ veiklos charakteristika 2. Kavinė - viešbutis „Svečių namai“ bendrų PV politikos principų aptarimas 3. Kavinė - viešbutis „Svečių namai“ PV subjekto ir jo įtakos PV politikai aptarimas. Išvados. Literatūra.

Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

11.00 LTL

Įvadas. I DALIS. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo samprata. I.1. Darbuotojų mokymas I.2. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas II DALIS. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo būdai II.1. Darbuotojų mokymo būdai II.2. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo būdai III DALIS. Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema Lietuvoje. Išvados. Literatūra. nuorodos į lit. šaltinius.

GAMYBINĖS ĮMONĖS TIEKIMO GRANDINĖS TOBULINIMAS

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

18.00 LTL

ĮVADAS 1.Informacija apie pareiškėją 2.Informacija apie projektą 3.Projekto santrauka 4.Projekto aprašymas 4.1. Projekto idėjos analizė 4.2. Projekto problemos pagrindimas 4.3. Projekto planavimas 4.3.1. Projekto tikslas 4.3.2. Projekto uždaviniai 4.3.3. Projekto komanda, dalyviai, vykdytojai 4.3.4. Darbų sąrašas 4.3.5. Kalendorinis grafikas – Gant‘o diagrama 4.3.6. Projekto ištekliai ir biudžetas 4.3.7. Numatomi projekto rezultatai, poveikis bei poveikio vertinimo būdai 4.4. Projekto rizikos matrica bei jos valdymas 4.5. Projekto kokybės valdymas 4.5.1. Kokybės valdymas ir užtikrinimas 4.5.2. Projekto loginė matrica 4.6. Projekto kontrolė 4.7 Projekto užbaigimas 4.8. Projekto tęstinumo galimybės ir ilgalaikis poveikis IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI.

Personalo atranka UAB „Ekob“

Tipas- Analizė. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

11.00 LTL

Įvadas 1. Vadovų požiūris į personalo atranką UAB „Ekob“ 2. Atrankos proceso vykdymas 3. Personalo atrankos sistemos efektyvumo analizė. Išvados. Literatūra.

“Svečių namai” organizacijos personalo valdymo veiklų analizė

Tipas- Namų darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

11.00 LTL

1. Bendri organizacijos personalo valdymo politikos principai 2. “Svečių namai” organizacijos personalo valdymo veiklų analizė 2.1. Personalo apskaita 2.2. Darbų analizė 2.3. Personalo planavimas 2.4. Personalo verbavimas ir atranka 2.5. Personalo adaptavimas 2.6. Personalo vertinimas 2.7. Personalo mokymas ir tobulinimas 2.8. Personalo judėjimo valdymas 2.9. Kompensavimas ir apsauga. Išvados. Literatūros sąrašas.

„X“ įmonės personalo valdymo sistemos analizė

Tipas- Savarankiškas darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

11.00 LTL

ĮVADAS 1. PERSONALO PARINKIMO SISTEMA 1.1. Personalo paieškos tikslai ir būdai 1.2. Paieškos procesą įtakojantys veiksniai 1.3. Personalo paieškos organizavimas 2. PERSONALO ATRANKOS PROCEDŪRA 2.1. Personalo atrankos proceso etapai 2.2. Pagrindiniai atrankos metodai 2.3. Atrankos pokalbis, jo organizavimas 3. KOMPETENCIJŲ MODELIAVIMAS IR LAVINIMAS 3.1. Kompetencijų sandarą apibūdinantys modeliai 3.2. Kompetencijų modeliavimo ir vertinimo modeliai 4. PERSONALO VERTINIMAS 4.1. Personalo vertinimo tikslai ir nauda, vertinimo rezultatų panaudojimas 4.2. Personalo vertinimo turinys (vertinamos sritys) 4.3. Personalo vertinimo metodai 4.4. Personalo vertinimo procedūra 4.5. Personalo vertinimo rezultatų panaudojimas. IŠVADOS IR APIBENDRINIMAI. LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI.

AB ,,Dainava” aplinkos poveikio analizė

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

5.00 LTL

ĮVADAS 1. IŠORINĖS APLINKOS SAMPRATA 2. IŠORINĖS APLINKOS CHARAKTERISTIKA 3. AB ,,Dainava” CHARAKTERISTIKA 4. TIESIOGINIO POVEIKIO APLINKA 4.1. Vartotojai 4.2. Tiekėjai ir ištekliai 4.3. Konkurentai 4.4. Įstatymai ir valstybinis reguliavimas 5. NETIESIOGINIO POVEIKIO APLINKA 6. ORGANIZACIJOS VIDINĖ APLINKA 6.1. Tikslai 6.2. Uždaviniai 6.3. Struktūra 6.4. Technologija 6.5. Žmonės. IŠVADOS. LITERATŪRA.

AB „ALITA“ makroaplinkos analizė ir įvertinimas

Tipas- Savarankiškas darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

5.00 LTL

Įvadas 1. AB „ALITA“ apžvalga 2. AB „ALITA“ makroaplinkos analizė ir vertinimas 2.1. Demografinė aplinka 2.2. Ekonominė aplinka 2.3. Geografinė aplinka 2.4. Socialinė-kultūrinė aplinka 2.5. Politinė aplinka 2.6. Technologinė aplinka 2.7. Teisinė aplinka 2.8. Konkurencinė aplinka. Literatūra. 11 psl.

AB „Alita“ veiklos scenarijus

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

5.00 LTL

ĮVADAS 1. AB „ALITA“ TRUMPA VEIKLOS CHARAKTERISTIKA 2. AB „ALITA“ MAKROAPLINKOS ANALIZĖ 2.1. Makroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas 2.2. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas 2.3. Makro aplinkos vystymosi alternatyvos 2.4. Makro aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas 2.5. Įmonės veiklos vystymo(si) scenarijaus sudarymas 2.6. Įmonės veiklos vystymo(si) pasekmių analizė 3. AB „ALITA“ MIKROAPLINKOS ANALIZĖ 3.1. Mikroaplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui įvardijimas 3.2. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas 3.3. Mikro aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvos 3.4. Įmonės veiklos vystymo (si) scenarijaus sudarymas 4. AB „ALITA“

AB „Anykščių vynas“ valdymo analizė

Tipas- Savarankiškas darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

16.00 LTL

ĮVADAS 1. ORGANIZACIJOS SAMPRATA 2. ORGANIZACIJOS VIDINĖ APLINKA 3. ORGANIZACIJOS IŠORINĖ APLINKA 3.1. Išorinės aplinkos charakteristika 3.2. Tiesioginio poveikio aplinka 3.3. Netiesioginio poveikio aplinka 4. VADYBOS FUNKCIJOS 4.1. Prognozavimas 4.2. Planavimas 4.3. Organizavimas 4.4. Kontrolė ir reguliavimas 5. ĮMONĖS PRISTATYMAS 5.1. Vidinė aplinka 5.1.1. Darbuotojai 5.1.2. Technologija 5.1.3. Valdymo struktūra 5.2. Išorinė aplinka 5.2.1. Tiekėjai 5.2.2. Konkurentai 5.2.3. Ekonominiai veiksniai 5.2.4. Politiniai – teisiniai 5.2.5. Socialiniai – kultūriniai 5.2.6. Gamtiniai 6. VADYBOS FUNKCIJŲ ANALIZĖ AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ 7. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ SWOT ANALIZĖ. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. Utenos koleg.

AB „Drobė“ strategijos suformavimas

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

5.00 LTL

ĮŽANGA 1. STRATEGIJŲ RENGIMO VERSLO ORGANIZACIJOSE TEORINĖ ANALIZĖ 1.1. Strategiško valdymo samprata ir reikšmė 1.2. Verslo aplinkos analizė 1.3. Įmonės situacijos ir galimybių (pajėgumo) vertinimas 1.4. Verslo strategijos suformavimas 2. TEKSTILĖS IR APRANGOS PRAMONĖJE VEIKIANČIOS ĮMONĖS AB „DROBĖ“ STRATEGIJOS SUFORMAVIMAS 2.1. Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2.2. Tekstilės ir aprangos verslo aplinkos analizė 2.3. AB „Drobė“ situacijos ir galimybių (pajėgumo) vertinimas 2.4. AB „Drobė“ strategijos suformavimas. IŠVADOS. LITERATŪRA. 38 psl.

AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ darbuotojų motyvacijos tyrimas

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

28.00 LTL

1. MOTYVAVIMO SAMPRATA 1.1. Pagrindinės motyvacijos sąvokos: 1.2. Įmonėse naudojami darbuotojų motyvavimo būdai 1.3. Motyvacijos koncepcijų raida 1.4. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai 1.5. A.maswol poreikių hierarchija 1.6. Douglas MCgregas požiūriai į žmogaus prigimtį 1.7. Darbuotojų motyvavimo modeliai 1.7.1. Darbuotojų motyvavimo modeliai 2. AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS TYRIMAS 2.1. AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ charakteristika 2.2. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika 2.3. Tyrimo analizė. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA. PRIEDAI. Apklausoje dalyvavo 50 AB „Mažeikių nafta“ darbuotojų, kurie buvo apklausti atsitiktinai. Buvo stengtasi apklausti kuo įvairesnio amžiaus darbuotojų, skirtingo išsilavinimo ir pareigų.

AB „Parex“ banko aplinkos veiksnių prognozavimas

Tipas- Savarankiškas darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

5.00 LTL

1. Įmonės tikslai ir uždaviniai 1.1. Įmonės charakteristika, tikslai, uždaviniai 1.2. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė 2. Įmonės aplinkos analizė 2.1. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas 2.2. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui, naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas 3. AB „Parex“banko aplinkos ir vidinių išteklių analizė. 14 psl.

AB „X“ kontrolės proceso analizė

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

26.00 LTL

ĮVADAS 1. AB „X“ VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 2. KONTROLĖS ESMĖ IR TURINYS 2.1 Kontrolės proceso etapai 2.2 Kontrolės sistemos rūšys įmonėje 2.3 Darbuotojų elgesio ir kvalifikacijos kėlimo kontrolė 2.4 Personalo valdymo kontrolė 2.5 Kokybės kontrolė 3. AB „X“ KONTROLĖS ANALIZĖ 3.1 Kontrolės proceso etapai AB „X“ 3.2 Kontrolės sistemos rūšys AB „X“ 3.3 Darbuotojų elgesio kontrolė AB „X“ 3.4 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kontrolė AB „X“ 3.5 Personalo kontrolės analizė AB „Šilutės baldai“ 3.6 Kokybės kontrolė AB „X“. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Temos aktualumas: šiame darbe pateikiama kontrolės funkcijos analizė padeda suvokti valdymo proceso sudėtingumą šiuolaikinėse organizacijose, bei išryškina jos svarbą ekonomiškai stiprios

AB „X“ organizacijos kultūros tyrimas]

Tipas- Savarankiškas darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

16.00 LTL

ĮVADAS. 1.ORGANIZACIJOS KULTŪRA 1.1 Organizacinės kultūros samprata 1.2 Kultūros funkcijos ir įsipareigojimai 1.3 Kultūros sukūrimas bei išsaugojimas 1.4 Silpna, stipri, dvasinga organizacijos kultūra 1.5 Darbuotojų susipažinimas su kultūra 2. EMPIRINIO TYRIMO METODIKA 2.1 Tyrimo metodika 2.2 Įmonės aprašymas 2.3 Apklausos duomenų analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA IR ŠALTINIAI. TYRIMO PROBLEMA: Kokią įtaką daro kultūra organizacijoje darbuotojų tarpusavio santykiams? TYRIMO OBJEKTAS: AB „X“ organizacijos kultūra TYRIMO TIKSLAS: Ištirti AB „X“ organizacijos kultūrą.

AB banko „Eurobankas“ valdymo struktūrinė schema

Tipas- Savarankiškas darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

18.00 LTL

ĮVADAS 1. ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS 1.1. Organizacijos struktūros samprata 1.2. Linijinė valdymo struktūrinė schema 1.3. Funkcinė valdymo struktūra 1.4. Štabinė struktūra 1.5. Matricinė struktūra 1.6. Valdymo struktūrinių schemų charakteristikos 2. PRAKTINĖ DALIS. „Eurobank“ grupės struktūrinė valdymo schema. „Eurobank“ grupės valdymo schemos charakteristika. IŠVADOS. LITERATŪRA.

AB Lietuvos geležinkeliai personalo motyvavimo sistema

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

8.00 LTL

ĮVADAS I. TEORINĖ DALIS 1. Sąvokų motyvacija ir motyvavimas samprata, šių sąvokų skirtingumas bei esmė 2. Motyvacijos, motyvavimo procesai, jų esmė 3. Pagrindinių motyvavimo teorijų apžvalga 4. Darbuotojų motyvavimo sistema 4.1. Materialinio skatinimo sistema 4.2.Moralinis darbuotojų skatinimas II. PRAKTINĖ DALIS 1. AB Lietuvos geležinkeliaiveiklos charakteristika 1.1. AB Lietuvos geležinkeliaiveiklos pobūdis, pasiekimai 1.2. AB Lietuvos geležinkeliaistambiausi klientai 1.3. AB Lietuvos geležinkeliaipagrindiniai konkurentai 1.4. AB Lietuvos geležinkeliaivaldymo struktūra 2. AB Lietuvos geležinkeliai darbuotojų motyvavimas 2.1. Motyvavimo vykdytojai 2.2. Motyvavimo metodų taikymas. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. nuorodos į lit. šaltinius. VGTU.

AB Mažeikių nafta darbuotojų motyvacijos tyrimas

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

17.00 LTL

ĮVADAS 1. MOTYVACIJOS TEORINĖ ANALIZĖ 1.1. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas 1.2. Motyvacijos teorijos 1.3. Materialinis ir moralinis skatinimas 1.4. Motyvų esmė ir funkcijos 2. AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS TYRIMAS 2.1. AB „Mažeikių nafta“ charakteristika 2.2. Tyrimo instrumentarijaus charakteristika 2.3. Tyrimo analizė. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪRA.

AB SEB Vilniaus bankas darbuotojų ugdymo procesas

Tipas- Kursinis. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

20.00 LTL

Įvadas 1. Personalo ugdymo sampratos analizė 2. Personalo ugdymo strategijos kūrimas 3. Personalo ugdymo proceso organizavimas 3. 1. Naujai priimtų darbuotojų mokymo programų organizavimas 3. 2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų organizavimas 3. 3. Darbuotojų perkvalifikavimo programų organizavimas 3. 4. Vadovų tobulinimo programų organizavimas 4. Personalo ugdymo programų įgyvendinimas 4. 1. Personalo ugdymo metodų analizė 4. 2. Distancinio mokymo galimybės personalo ugdyme 4. 3. Darbuotojų susidomėjimo personalo ugdymu skatinimas 5. Personalo ugdymo programų įgyvendinimo kontrolė 5. 1. Personalo ugdymo programos veiksmingumo analizė 6. Personalo ugdymo ateities tendencijos 7. Darbuotojų ugdymo AB SEB Vilniaus banke tyrimas 7. 1. AB SEB Vilniaus bankas charakteristika 7. 2. AB SEB

AB X banko finansinės veiklos ir darbuotojų kvalifikacijos analizė bei vertinimas

Tipas- Baigiamasis darbas. Akademinis lygis - Aukštoji mokykla. Formatas - Ms Word.

56.00 LTL

ĮVADAS 1. KOMERCINIŲ BANKŲ FINANSINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 1.1. Finansų analizės teoriniai pagrindai 1.2. Komercinių bankų finansinės ataskaitos 1.3 Komercinio banko veiklą apibūdinantys rodikliai bei jų interpretavimas 2. PERSONALO VERTINIMAS 3. AB X BANKO 2002 – 2004 m. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 3.1. AB X banko charakteristika 3.2. AB X banko finansinės veiklos rodiklių analizė bei jų interpretavimas 4. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS X BANKO KAUNO FILIALE TYRIMAS 4.1. Tyrimo rezultatų analizė. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. PRIEDAI. Šiame darbe norima išsiaiškinti banko veiklos specifiką bei įvertinti komercinio banko finansinės veiklos rezultatus. Yra įrodyta, kad darbuotojų kvalifikacija turi tiesioginę įtaką įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams, nes kvalifikuoti darbuotojai kokybiškiau

puslapis: 123...414243